MasterName : Kensei
Nation : Rain
Frontier Holy Creature Name : HC
Frontier Holy Creature Level : 14
Frontier Holy Creature Exp : 12363 / 88413
Frontier Fame : 839139
Member Numbers : 8 / 30